Privacybeleid

Binnen de zwemvereniging wordt gewerkt met persoonsgegevens van leden en vrijwilligers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van onze functie van zwemvereniging . De persoonsgegevens die voor vrijwilligers verwerkt worden, zijn gerelateerd aan het “werkgeverschap” van de zwemvereniging. Leden en vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat de zwemvereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de zwemvereniging mee met nieuwe ontwikkelingen. Een steeds meer digitale wereld stelt andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De zwemvereniging is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van bewustwording, informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.
Het bestuur, de trainers maar zeker ook de leden spelen een rol bij het waarborgen van privacy.
De zwemvereniging geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de zwemvereniging. Dit privacybeleid van is in lijn met de visie van de zwemvereniging en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De zwemvereniging is, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere, maar niet exclusief, de volgende wettelijke kaders:
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Europese Verordening per 25 mei 2018);
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

De zwemvereniging gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De zwemvereniging houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De zwemvereniging zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De zwemvereniging verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De zwemvereniging streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Juistheid

De persoonsgegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd. De zwemvereniging neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn te wissen of te rectificeren.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en/of verplicht is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de zorg gerelateerde taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De zwemvereniging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door gemachtigde personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de zwemvereniging voor passende beveiliging van persoonsgegevens alsook (geautomatiseerde) registratie van de toegang tot persoonsgegevens.

Delen met derden

In bepaalde gevallen deelt de zwemvereniging persoonsgegevens met derden. Het delen gebeurt alleen indien het voor de uitvoering van de taken of verplichtingen nodig is zoals bijvoorbeeld met Stichting Leergeld indien een lid via hen wordt aangemeld.
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de zwemvereniging afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De zwemvereniging controleert deze afspraken jaarlijks.
De zwemvereniging wil graag haar dienstverlening blijven verbeteren en gebruikt hiervoor de verzamelde gegevens voor analyses. In dit geval zijn de gegevens nooit te herleiden tot een persoon.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken leden of vrijwilligers zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De zwemvereniging honoreert alle rechten van betrokkenen.
Deze rechten zijn:
•    Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
•    Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
•    Recht op inzage. Het recht om de eigen persoonsgegevens die de zwemvereniging van hen verwerkt in te zien;
•    Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die de zwemvereniging verwerkt te wijzigen;
•    Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
•    Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. De zwemvereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
•    Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
•    Ten slotte hebben betrokkenen recht op duidelijke informatie over wat de zwemvereniging met hun persoonsgegevens doet.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van de zwemvereniging. Het beleid wordt iedere jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website van de zwemvereniging. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op de website van de zwemvereniging (www.zwemverenigingbeekendonk.nl/privacybeleid).


Aldus vastgesteld door het bestuur van Zwemvereniging Beek en Donk op 11-12-2018.

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven